මේවනෙ අප්ප මැජික් කියන්නෙ….

මම නම් මැජික් බලන්න හුඟක් ආසයි.හැබැයි ලංකාවේ කට්ටිය කරන එවා බලන්න නම් ඒ හැටි කැමැත්තක් නැහැ.මොකද
ඔක්කොම කරන්නෙ එකම විදියෙ ඒවා නිසා.මට හිතෙන විදියට ලංකාවේ ශිල්පයක් විදියට මැජික් එච්චරටම දියුණු වෙලා
නැහැ.මැජික් ගැන නෙට් එකේ පොඩි සෙවිල්ලක් දාන කොට තමා මේ විඩියෝ එක හම්බ වුනේ. සමහර විට කට්ටිය දැකලත්
ඇති.නොබලපු කටිටියට බලා ගන්නත් එක්ක ඔන්න දැම්ම.
මේවනෙ අප්ප මැජික් කියන්නෙ….

මම නම් මැජික් බලන්න හුඟක් ආසයි.හැබැයි ලංකාවේ කට්ටිය කරන එවා බලන්න නම් ඒ හැටි කැමැත්තක් නැහැ.මොකද ඔක්කොම කරන්නෙ එකම විදියෙ ඒවා නිසා.මට හිතෙන විදියට ලංකාවේ ශිල්පයක් විදියට මැජික් එච්චරටම දියුණු වෙලා නැහැ.මැජික් ගැන නෙට් එකේ පොඩි සෙවිල්ලක් දාන කොට තමා මේ විඩියෝ එක හම්බ වුනේ. සමහර විට කට්ටිය දැකලත් ඇති.නොබලපු කටිටියට බලා ගන්නත් එක්ක ඔන්න දැම්ම.

මේවනෙ අප්ප මැජික් කියන්නෙ….

Advertisements